Lijst 119e editie Freulepartij

Lijst 119e editie Freulepartij

Zaterdag 7 augustus is er, onder regenachtige omstandigheden, geloot voor De Freulepartij. De loting vond plaats op het kaatsveld te Wommels. De aanvang van de wedstrijd is om 9.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechters Murk de Jong en Durk Wierstra en Marco Fijma.

1. Kimswerd 2. Ouwe Syl
3. Spannum 4. Bolsward
5. Grou 6. Wommels
7. Arum 8. Makkum
9. Witmarsum 10. Folsgare
11. Winsum 12. Sint Anna
13. Stiens 14. Sexbierum
15. Morra 16. Baard
17. Franeker 18. Bitgum
19. Jellum 20. Niawier
21. Berltsum 22. Dronryp
23. Reahûs 24. Hommerts
25. Sint Jabik 26. Lollum
27. Reduzum 28. Exmorra
29. Achlum 30. Tzum
31. Raerd 32. Leeuwarden
33. Heerenveen 34. Menaam
35. Ingelum

 

Foto: Lieuwe Bosch