06 augustus 1969 – 1ste Wommels

1969 1 Wommels P. de Jong H. Zijlstra J. Joustra
2 Herbaijum F. de Boer D. Hoekstra D. v.d. Wal
3 Leeuwarden A. Norberhuis T. Piersma K. Roosjen
4 Bolsward K. Ypma H. Keur S. Vijver
5 Berlikum H. Born G. Schiphof H. Sijpersma