Loting Freulepartij 2023

De lijst voor de 121e editie van De Freulepartij is bekend. Er strijden 38 partuur om de zilveren Villa van de Freule!

Lijst 121 editie Freule

1. Makkum 2. Lollum-Waaksens
3. Sneek 4. Harlingen
5. Exmorra 6. Achlum
7. Morra  Lioessens 8. Hommerts РJutrijp
9. Dronrijp 10. Peins
11. Menaldum 12. Goenga
13. Wommels 14. Franeker
15. Stiens 16. Damwoude
17. Mantgum 18. Reduzum
19. Folsgare 20. Bolsward
21. Blije 22. Sint Annaparochie
23. Itens 24. Baard
25. Balk 26. Raerd
27. Leeuwarden 28. Spannum
29. Oude Biltzijl 30. Witmarsum
31. Beetgum 32. Sexbierum
33. Heerenveen 34. Reahus-Tirns
35. Marsum 36. Grou
37. Arum 38. Winsum