Loting Freulepartij 2022

Zaterdag 6 augustus 20.00 uur vindt de loting plaats in It Dielshûs in Wommels.
De lijst voor de 120e editie van De Freulepartij is bekend. Er strijden 35 partuur om de zilveren Villa van de Freule!

 

Lijst 120 editie Freule

1. Arum 2. Folsgare
3. Achlum 4. Jobbegea – Hoarnstersweach
5. Grou 6. Bolsward
7. Winsum 8. Witmarsum
9. Driezum 10. Dronrijp
11. Exmorra 12. Reduzum
13. Bitgum 14. Lollum – Waaksens
15. Stiens 16. Wommels
17. Niawier – Metslawier – Oosternijkerk 18. Heerenveen
19. Marsum 20. Sneek
21. Raerd 22. Balk
23. Makkum 24. Morra-Loeissens
25. Harlingen 26. Sexbierum – Pietersbierum
27. Spannum 28. Wiuwert- Britswert
29. Goënga 30. Oude Bildtzijl
31. Franeker 32. Sint Annaparochie
33. Hommerts – Jutrijp 34. Leeuwarden
35. Reahus – Tirns