Nieuwe sponsoren van De Freulepartij

Nieuwe sponsoren van De Freulepartij

Maandag 14 november kan voorzitter Tjeerd Dijkstra enkele nieuwe sponsoren welkom heten in de kantine van de KF Wommels. De bedoeling van deze avond is, dat het bestuur en de ondernemers, nader kennis met elkaar kunnen maken. Naast de nieuwe sponsoren is ook Durk Jorrit van der Eems uitgenodigd, zijn bedrijf is al meer dan 40 jaar ‘stiper’ van de Freule.

Sponsoravond: “Een avondje advokaatsen”

Vanavond organiseerden wij voor onze sponsoren “Een avondje advokaatsen” door Willem Jan Ausma.

De Stadsherberg sponsort ‘De Freule wijn’

Hotel & Restaurant De Stadsherberg sponsort dit jaar de flessen ‘Freule wijn’! Wat dit precies betekent? Binnenkort meer!

Sponsoren uitgelicht

In deze serie presenteren wij nieuwe én bestaande sponsoren van De Freulepartij. Zonder sponsoren, geen Freulepartij. Daarom willen wij Meconaf, D & O, Bijlsma Hercules en Madhuizen graag bedanken voor hun bijdrage.

Sponsoren uitgelicht

In deze serie presenteren wij nieuwe én bestaande sponsoren van De Freulepartij. Zonder sponsoren, geen Freulepartij. Daarom willen wij Zandleven Coatings, Wefabric web- en marketing, Juwelier Kramer en Aksos graag bedanken voor hun bijdrage.

Sponsoren uitgelicht

In deze serie presenteren wij nieuwe én bestaande sponsoren van De Freulepartij. Zonder sponsoren, geen Freulepartij. Daarom willen wij Greidanus Winsum, ICIT, WITS-Schilders en King Metaal Machinefabriek graag bedanken voor hun bijdrage.

Sponsor uitgelicht: Posthumus Draaierij en TMB de Jong

Yn 1968 is Albert de Jong, de heit fan Jelle, in bedriuw begûn mei CNC draai- en freeswurk. Alle bern holpen sneons by it oprêden fan it fabryk. Mei dêrtroch hat Jelle de Jong nea keatst. Mar hy is wol in leafhawwer fan it spultsje.

Sponsor uitgelicht: Frythermo

Stichting De Freule hat ferskillende sponsors dy’t de Freule fan Wommels alle jierren mooglik meitsje. Ien derfan is it bedriuw Frythermo fan Frjentsjer. De oprjochter en eigener fan dit bedriuw is de âld Wommelser Erik Seerden. Hy fynt noch altyd de jongespartijen fierwei de moaiste keatspartijen, dêrom wie it net sa dreech om him as sponsor foar de Freule binnen te heljen.

Sponsor uitgelicht: Stet Heemskerk

Stichting Freulepartij heeft vele sponsoren, ze komen overal vandaan. Op de lijst kwam ik wel een heel bijzondere sponsor tegen: Stet Heemskerk! Hoe komt een transportbedrijf uit Heemskerk in aanraking met de Freule.